ส่วนบริการลูกค้า

โปรดค้นหาข้อมูลจากคู่มือก่อนถ้าท่านไม่พบวิธีแก้ไขปัญหาที่พบอยู่โปรดวางบัตรบริการ

Homeส่วนบริการลูกค้าคู่มือการใช้งานSSLสั่งซื้อ SSL จะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

สั่งซื้อ SSL จะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

รูปประกอบที่ 1 รูปประกอบที่ 1
รูปประกอบที่ 2 รูปประกอบที่ 2
รูปประกอบที่ 3 รูปประกอบที่ 3
เมื่อท่านจะทำการสั่งซื้อ SSL เพื่อติดตั้งให้กับเว็บไซต์ของท่าน. ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ก่อนว่าท่านมีครบหรือไม่ก่อนสั่งซื้อ และ ขอควรระวังต่าง ๆ

สิ่งที่ท่านต้องเตรียม

1. Email ที่ลงท้ายด้วยชื่อโดเมนที่จะขอติดตั้ง

โดยทั่ว ๆ ไปแล้วจะอนุญาติให้ใช้ Email @ ชื่อโดเมนดังต่อไปนี้ครับ.

postmaster@ชื่อโดเมน
webmaster@ชื่อโดเมน
hostmaster@ชื่อโดเมน
administrator@ชื่อโดเมน
admin@ชื่อโดเมน
และที่มักเป็นปัญหาคือ
postmaster@www.ชื่อโดเมน
webmaster@www.ชื่อโดเมน
hostmaster@www.ชื่อโดเมน
administrator@www.ชื่อโดเมน
admin@www.ชื่อโดเมน

ที่ควรหลีกเลี่ยง email@www.ชื่อโดเมน เพราะมีค่าไม่เท่ากับ email@ชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น เราส่ง email หาคนอื่นอย่างเช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เราจะไม่ส่งด้วย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เป็นต้น. ข้อนี้พึงระวังเพราะต้องเลือก Email อันใดอันหนึ่งเพื่อเป็น Administratr และ Approver (ดูรูปประกอบที่ 1)

ถ้าไม่มี Email @ ชื่อโดเมน จะทำอย่างไร

โดยปกติแล้วควรจะมียกเว้นว่าผู้ให้บริการ Web hosting ที่ท่านเช่าอยู่มีมีระบบ Email เลย. ในกรณีแบบนี้ สามารถใช้ Email ที่อยู่ในส่วนของ Administrative ของโดเมน ที่จะขอใช้ SSL ได้. โดยให้ท่านทำการ Whois domain แล้วดูในส่วนของ Admin / Administrative (ดูรูปประกอบที่ 2)

2. Web server / Web hosting ที่ท่านใช้อยู่

ข้อนี้สำคัญเพราะจะต้องระบุตอนตั้งค่าว่า Web server ของท่านใช้ software server อย่างไร. เช่น apache, IIS, nginx, lightspeed, หรืออื่น ๆ ซึ่งถ้าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของ Server เอง จะต้องสอบถามไปยังผู้ให้บริการ.

3. CSR (Certificate Signing Request)

ท่านต้องสร้าง CSR ก่อนจึงจะสามารถส่งคำขอ SSL ได้. โดย CSR ขอแต่ละ domain จะมีค่าไม่เท่ากันและเป็นการเข้ารหัสแบบ base64 ตัวอย่างเช่น

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBnTCCAQYCAQAwXTELMAkGA1UEBhMCU0cxETAPBgNVBAoTCE0yQ3J5cHRvMRIw
EAYDVQQDEwlsb2NhbGhvc3QxJzAlBgkqhkiG9w0BCQEWGGFkbWluQHNlcnZlci5l
eGFtcGxlLmRvbTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAr1nYY1Qrll1r
uB/FqlCRrr5nvupdIN+3wF7q915tvEQoc74bnu6b8IbbGRMhzdzmvQ4SzFfVEAuM
MuTHeybPq5th7YDrTNizKKxOBnqE2KYuX9X22A1Kh49soJJFg6kPb9MUgiZBiMlv
tb7K3CHfgw5WagWnLl8Lb+ccvKZZl+8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GB
AHpoRp5YS55CZpy+wdigQEwjL/wSluvo+WjtpvP0YoBMJu4VMKeZi405R7o8oEwi
PdlrrliKNknFmHKIaCKTLRcU59ScA6ADEIWUzqmUzP5Cs6jrSRo3NKfg1bd09D1K
9rsQkRc9Urv9mRBIsredGnYECNeRaK5R1yzpOowninXC
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

เวลานำค่า CSR มาใช้จะต้องคัดลอกตั้งแต่บรรทัดบนสุด คือ

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

ไปจนถึงบรรทัดล่างสุดคือ

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

แล้วนำมาวางในหน้าตั้งค่า SSL (ดูรูปประกอบที่ 3)

ถ้าท่านใช้บริการ Web hosting ของ DomainHost360 ท่านสามารถสร้าง CSR ได้โดยทำตาม ขั้นตอนการสร้าง CSR ผ่าน Directadmin

Read 12203 times Last modified on Monday, 10 November 2014 10:28

วิธีจัดการ hosting

ตรวจสอบชื่อโดเมน

www.
.com .net .org .biz .info .asia
.co.th .in.th .ac.th .go.th .or.th .mi.th

ตรวจสอบหลายชื่อพร้อมกัน Click here

  • .CO.TH ต้องเป็น หจก./ บจก./ บมจ. เท่านั้น
  • .AC.TH ต้องเป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาเท่านั้น
  • .GO.TH ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลเท่านั้น
  • .OR.TH ต้องเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเท่านั้น
  • .IN.TH ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

ต้องใช้เอกสารราชการประกอบ อ่านรายละเอียด

ค่าจดโดเมนเนม

 นามสกุล ดูราคาทุกนามสกุล Click here  ราคา/ 1ปี
 .COM .NET .ORG  349 - 419 THB
 .INFO .BIZ .ASIA .CC .TV  449 - 1,229 THB
.CO.TH .GO.TH .AC.TH .OR.TH 349 - 699 THB