จด Domain name

จดโดเมนเนมราคาประหยัด. รับจดโดเมนภาษาไทย.com .net .org ราคาประหยัด

HomeDomainDomain .TH

Domain .TH

 

จด Domain name .TH ราคาถูกสุด ๆ

 

Domain .th เช่น .co.th .go.th .ac.th .in.th เป็นโดเมนที่มีเงื่อนไขในการจดมากกว่าโดเมนนามสกุลอื่น ๆ โดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 63 ตัวอักษร โดยที่แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น (ยกเว้น .in.th) ซึ่งเมื่อสั่งจดโดเมน .th จะไม่ได้รับการจดทันทีจะต้องรออนุมัติก่อนซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เกิน 24 ชม. โดยสามารถนำไปใช้งานกับ Web hosting ได้ทั่วโลก มีหน้า Control panel สำหรับปรับแต่งค่า nameserver ได้.

แถมฟรี ".ไทย" ทุกชื่อที่จดกับเรา

โดยชื่อแถมจะต้องเป็นคำแปล หรือ คำอ่าน ของชื่อโดเมนที่จดในภาษาอังกฤษเท่านั้น. ซึ่งแยกกันเป็นหมวดหมู่เช่นถ้าจดโดเมน .in.th จะได้แถมฟรี "ภาษาไทย.ไทย" ถ้าจด .co.th จะได้แถมฟรี "ภาษาไทย.ธุรกิจ.ไทย" ถ้าจด .ac.th จะได้แถมฟรี "ภาษาไทย.ศึกษา.ไทย" เป็นต้น

วิธีจดโดเมน + โอนย้าย
แบ่งตามลักษณะการใช้งาน SSL
ตารางราคา
 
วิธีโอนย้ายโดเมนเข้า

ดาวน์โหลดเอกสารตามหมวดหมู่ด้านล่าง. เมื่อจัดทำเสร็จแล้วให้สแกนเอกสารแล้วส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ครับ.

 
วิธีโอนย้ายโดเมนออก

.th ทุกนามสกุลไม่มี AUTH Code ในการโอนย้ายออกโปรดติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการที่ท่านจะทำเรื่องโอนย้ายไปครับ.

 
 
 
เงื่อนไข - ข้อควรทราบ

วันที่ประกาศ : 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 เมษายน พ.ศ. 2556

หมายเหตุ : นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง


ส่วนที่ 1 : คำจำกัดความ

ทีเอชนิค : หมายถึง บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมน

คำขอ : หมายถึงคำขอจดทะเบียน ต่ออายุ แก้ไข ลบชื่อโดเมน และบริการเสริมต่าง ๆ

ผู้ถือครองชื่อโดเมน (holder of domain name) : หมายถึงองค์กร หรือ บุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น ซึ่งจะต้องมีสถานที่ตั้งในประเทศไทย ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน

บัญชีผู้ใช้ (user name) : หมายถึงอีเมล์สำหรับการเข้าสู่ระบบจัดการชื่อโดเมน

ผู้ส่งคำขอจดทะเบียน : หมายถึงเจ้าของบัญชีผู้ใช้

ผู้ติดต่อทางด้านการเงิน : หมายถึงผู้ติดต่อที่ทำหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเอกสารทางด้านการเงินของผู้ถือครองชื่อโดเมน

ผู้ติดต่อทางด้านเทคนิค : หมายถึงผู้ติดต่อที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านเทคนิคของผู้ถือครองชื่อโดเมน

ส่วนที่ 2 : นโยบายทั่วไป

หลักการตั้งชื่อโดเมน

1. ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 63 ตัวอักษร

2. ชื่อโดเมนสามารถมีเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่ใช้ติดกัน 2 ตัว

3. ชื่อที่เลือกจะต้องใช้อักษรที่มาจากชื่อองค์กรภาษาอังกฤษ ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน

4. ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ เช่น

- คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด
- ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึงชื่อเหล่านั้น
- ต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบหรือคำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย หรือสื่อถึงคำเหล่านั้น
- คำที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์
* โดยสามารถดูคำสงวนและคำเฉพาะได้ที่ http://reserv.thnic.co.th/

5. ทีเอชนิคขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย

หมายเหตุ สำหรับการตั้งชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย ระบุใน “นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน”

จำนวนชื่อโดเมน : แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน

เนมเซิฟเวอร์ : ก่อนที่บุคคลใดจะส่งใบสมัคร ผู้นั้นจะต้องทำการตรวจสอบว่า มีเนมเซิฟเวอร์อย่างน้อยสองตัว ที่ได้รับการติดตั้งข้อมูลของโดเมนที่ต้องการขอจดทะเบียน และทำงานได้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร มิฉะนั้นกระบวนการในการจดทะเบียนจะไม่ได้รับการดำเนินการต่อไป

ค่าธรรมเนียม : ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะมีค่าธรรมเนียมเป็นรายปี โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ประกาศไว้บนหน้าเว็บทีเอชนิค

การต่ออายุชื่อโดเมน : แม้ว่าทีเอชนิคจะมีกระบวนการแจ้งเตือนวันหมดอายุชื่อโดเมน แต่ท่านจะรับผิดชอบที่จะตรวจสอบวันหมดอายุ และต่ออายุ เพื่อป้องกันไม่ให้ชื่อโดเมนของท่านถูกระงับการใช้งาน และถูกลบออกจากระบบ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล : การเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. เปลี่ยนแปลงได้ทันที ได้แก่ ข้อมูลผู้ติดต่อทางด้านการเงิน ข้อมูลผู้ติดต่อทางด้านเทคนิค และ เนมเซิฟเวอร์
2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ซึ่งต้องใช้เอกสารประกอบ ได้แก่ ผู้ถือครองชื่อโดเมน และ บัญชีผู้ใช้ (user name)

การโอนชื่อโดเมน : ชื่อโดเมนควรจะถูกใช้โดยผู้ถือครองชื่อโดเมน หรือบุคคลใด ๆ ที่อ้างไว้ในคำขอ ทีเอชนิคจะไม่โอน หรือให้คำอนุญาตบุคคลใด ๆ เพื่อโอนชื่อโดเมน เว้นแต่ผู้ถือครองชื่อโดเมนเปลี่ยนชื่อ หรือ เกิดการควบรวมกิจการที่ทำให้ชื่อองค์กรเปลี่ยนไป

การสิ้นสภาพถือครองชื่อโดเมน : จะเกิดได้จากสาเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ (ตัวอย่างเอกสาร)

1. ได้รับคำขอ พร้อมเอกสารรับรองการลบชื่อโดเมนจากผู้ถือครองชื่อโดเมน
2. ละเว้นการชำระค่าบริการเพื่อต่ออายุ หรือ แจ้งยืนยันการชำระเงิน
2.1 ชื่อโดเมนจะถูกระงับการใช้งาน หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 1 เดือน
2.2 ชื่อโดเมนจะถูกลบออกจากระบบ หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ 2 เดือน
3. การจดทะเบียนใด ๆ สามารถถูกเพิกถอนได้ ด้วยคำสั่งจากศาล
4. กรณีที่ทีเอชนิคตรวจสอบพบภายหลังว่าชื่อโดเมนไม่ตรงตามหลักการตั้งชื่อโดเมน
5. กรณีที่ผู้ถือครองเป็นบุคคลสาปสูญ หรือเสียชีวิต
6. กรณีที่ผู้ถือครองล้มละลาย, ร้าง หรือเลิกกิจการ

หมายเหตุ การสิ้นสุดชื่อโดเมน สำหรับหัวข้อ 5 และ 6 จะกระทำต่อเมื่อทีเอชนิคได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการตรวจสอบเรียบร้อย รวมถึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมนทราบและประกาศผ่านหน้าเว็บทีเอชนิคแล้ว

ระยะเวลาการพิจารณา : ทีเอชนิคจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ สำหรับการขอจดทะเบียนที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามนโยบายการจดทะเบียน รวมทั้งได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

อายุของคำขอ : ในแต่ละคำขอจะมีอายุ 30 วัน โดยในช่วงอายุของคำขอ ผู้อื่นจะไม่สามารถส่งคำขอในชื่อโดเมนเดียวกันได้

เงื่อนไขการส่งคำขอ : ในแต่ละบัญชีผู้ใช้ จะสามารถส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกัน ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 60 วัน

การยกเลิกคำขอที่ได้รับการอนุมัติแล้ว : คำขอจดทะเบียน ต่ออายุ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ยกเลิกโดเมน หากได้รับการ พิจารณาอนุมัติแล้ว คำขอเหล่านั้นจะถือเป็นคำขอที่สมบูรณ์ ไม่สามารถยกเลิก แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ขอคืนค่าใช้จ่ายได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดเมน ผู้ขอจะต้องส่งคำขอใหม่อีกครั้ง

การลบบัญชีผู้ใช้ (user name) : บัญชีผู้ใช้จะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ กรณีที่มิได้ใช้งานนานเกิน 2 ปี และไม่มีชื่อโดเมนอยู่ในการดูแล

ความรับผิดชอบต่อชื่อโดเมน :

1. ผู้ส่งคำขอจดทะเบียน รับทราบและยินยอมที่จะส่งมอบชื่อโดเมนให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนใช้งาน และจะรับผิดชอบในทุกกรณี โดยการส่งคำขอถือเป็นการรับรองต่อทีเอชนิคว่าผู้ส่งคำขอได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อทีเอชนิคแล้ว
2. ผู้ถือครองชื่อโดเมน จะถือสิทธิ์ทั้งมวลในการใช้ชื่อโดเมนดังที่แสดงไว้ในคำขอ ผู้ถือครองชื่อโดเมนจะกันทีเอชนิคออกจากความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการใช้ชื่อโดเมน ดังนั้นถือว่า ทีเอชนิคไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการพิสูจน์ และยืนยันการใช้สิทธิ์ในชื่อโดเมน

การแก้ไขข้อขัดแย้ง : ทีเอชนิคจะไม่เป็นตัวกลางในข้อขัดแย้งใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือครองชื่อโดเมน ทีเอชนิคจะแก้ไขข้อขัดแย้งโดยยึดคำสั่งจากศาล ถ้าหากข้อขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน ทีเอชนิคจะหยุดกระบวนการไว้ก่อนจนกระทั่งข้อขัดแย้งนั้น ๆ สิ้นสุด หรือมีการลงชื่อในข้อตกลงทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร จากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจากศาล และได้ส่งมาถึงทีเอชนิคเรียบร้อย

การแจ้งข้อมูลเท็จ : ทีเอชนิคถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จและการปลอมแปลงเอกสารในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน หากทีเอชนิคทราบเรื่องดังกล่าว ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือลบชื่อโดเมน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ แก่ผู้ขอจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น

การป้องกันเมล์ขยะ : การส่งเมล์ขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ทีเอชนิคสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน การจดทะเบียนของชื่อโดเมนใด ๆ ที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ

ข้อมูลบน WHOIS : ทีเอชนิคบรรจุข้อมูลของชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS โดยการค้นหาข้อมูลสามารถสืบค้นได้จากบริการ whois บนหน้าเว็บของทีเอชนิค หรือ การใช้คำสั่ง whois (who is) จากเชลล์แอคเคาท์ใด ๆ เช่น ถ้าต้องการรู้ข้อมูลของชื่อโดเมน "thnic.in.th" ให้พิมพ์ "whois -h whois.thnic.co.th thnic.in.th" ที่พร้อมพ์ของเชลล์แอคเคาท์ของผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะเป็นข้อมูลผู้ถือครองชื่อโดเมน (Holder of domain) ผู้ดูแลทางด้านเทคนิค วันจดทะเบียน และวันหมดอายุ รวมทั้งเนมเซิฟเวอร์

ความเป็นส่วนตัว : ทีเอชนิคถือสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยแบบฟอร์มออนไลน์

พันธะของทีเอชนิค : ทีเอชนิคไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และในการปฏิบัติงาน ต่อความเสียหายในการใช้งาน การขัดข้องในการดำเนินธุรกิจ หรือการณ์ใด ๆ โดยทางอ้อม ทางพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่สืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรที่พึงได้) ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำในรูปแบบใดทั้งในการทำสัญญา การละเมิด (รวมถึงการกระทำโดยประมาท) หรืออื่นใดก็ตาม แม้ว่าทีเอชนิคจะได้รับคำแนะนำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นก็ตาม

ส่วนที่ 3 : นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน

.ac.th : สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งได้ สามารถออกหนังสือรับรองซึ่งระบุใจความดังนี้

- หน่วยงานที่สังกัด
- ที่ตั้งของสถานศึกษา
- คำรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
- ลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษานั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญ
หมายเหตุ กรณีที่เป็นสถานศึกษาประเภทกวดวิชา จะต้องแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเท่านั้น
ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจดทะเบียนชื่อโดเมน [Thai] [English]
ตัวอย่าง หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา [Thai] [English]

.co.th : สำหรับนิติบุคคลทางธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้ถือครองเครื่องหมายการค้า/บริการ

เอกสาร : สามารถพิจารณาได้เป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร

• ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กรได้ (ไม่สามารถเพิ่มตัวอักษร)
• ชื่อองค์กร 1 ชื่อ สามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น

หมายเหตุ กรณีไม่ใช่นิติบุคคล แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถจดทะเบียน .co.th ได้ โดยยื่นเอกสาร ภ.พ.20

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
a. หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
a. หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
b. หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
c. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้
• รับรองว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
• รับรองการอนุญาตใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน

กรณีที่ 2. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วม

• ชื่อโดเมนจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมทุกตัวอักษร
• หน่วยงาน/บุคคล ที่มีเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมมากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายนั้น
1. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในประเทศไทย
a. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายร่วม ที่ได้จดทะเบียนและออกให้โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
2. เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
a. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
b. หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
c. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้
• รับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทน
• รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายรับรอง/เครื่องหมายร่วมต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจน
 ตัวอย่าง หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัดมหาชน
 ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.01 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ] [ English ]
(ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.09 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ] [ English ]
(ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
 ตัวอย่าง ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) [ Thai ] [ Eng ]
 ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ [ Thai ] [ Eng ]
(ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ [ Thai ] [ English ]
 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า [ Thai ] [ English ]
 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม [ Thai ] [ English ]
 ตัวอย่าง หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง [ Thai ] [ English ]
 ตัวอย่าง จดหมายมอบอำนาจให้ใช้ชื่อบริษัทต่างประเทศจดทะเบียนชื่อโดเมน
[ Tha ] [ English ]
 ตัวอย่าง จดหมายมอบอำนาจให้ใช้เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายการค้าร่วม/เครื่องหมายรับรองต่างประเทศจดทะเบียนชื่อโดเมน
[ Tha ] [ English ]

.go.th : สำหรับส่วนราชการ และโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ

นโยบายเพิ่มเติม : ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" และหากจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้โครงการ ชื่อโดเมนจะต้องสอดคล้องกับชื่อโครงการนั้น ๆ

เอกสาร :

1. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถึงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัด (CIO : Chief Information Officer) หรือ

2. หนังสือรับรองการใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานซึ่งออกโดย CIO ของหน่วยงานต้นสังกัด

กรณีที่เป็นโครงการ จะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย
- รายนามคณะกรรมการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วันสิ้นสุดของโครงการ
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
 มติการประชุมคณะรัฐมนตรี [ Thai ] [ Eng ]
  ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารออกโดย CIO)
  ตัวอย่างเอกสาร PDF (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

.in.th : สำหรับองค์กร หรือ บุคคล (รายละเอียด เพิ่มกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)

นโยบายเพิ่มเติม :

- สามารถจดทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวน
- ชื่อโดเมนสามารถตั้งได้โดยอิสระ ภายใต้ "หลักการตั้งชื่อโดเมน" (เฉพาะข้อ 1-2,4-5)
- เครื่องหมายการค้าต่างประเทศสามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .in.thเพื่อปกป้องสิทธิ์ โดยชื่อโดเมนจะต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร แต่จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับชื่อโดเมนที่มีการใช้งานปกติ

เอกสาร : สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

- เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร หรือ
- หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและผู้ถือครอง

กรณีที่ 2. สำหรับบุคคลทั่วไป

- บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ใบขับขี่
- หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
- ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)

กรณีผู้ถือครองอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

.mi.th : สำหรับหน่วยงานทางทหาร

เอกสาร : หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรภายใต้การกำกับของ กองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .mi.th ได้

.net.th : สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

เอกสาร : ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้ง 3 แบบ ตาม พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

.or.th : สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน

เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม หรือ โครงการเพื่อสังคม เป็นต้น

เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กรที่รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรข้างต้น จะต้องแสดงหนังสือ 2 ฉบับ ได้แก่
1. หนังสือแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้
- รายนามคณะกรรมการ
- วัตถุประสงค์
- ที่อยู่
- สำหรับโครงการ ให้ระบุวันสิ้นสุดของโครงการ
2. หนังสือรับรองจากองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐ รับรองว่า มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่จริง

.ไทย อ่านรายละเอียดที่ นโยบายจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .ไทย

 
 

การสั่งซื้อและเปิดใช้งาน

 

01

กดปุ่มสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ

กดปุ่ม "สั่งซื้อเลย" ที่กำกับตามแต่ละ SSL ที่ท่านต้องการ สามารถสั่งซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยโปรดตรวจ Server ที่ท่านจะซื้อ SSL ไปติดตั้งก่อนครับว่าเป็นอะไร (ส่วนใหญ่ถ้าเป็น Linux จะเป็น OpenSSL, หรือถ้าเป็น Windows ก็ม้นจะเป็น IIS) (ถ้าเช่ากับ DomainHost360 เลือกเป็น OpenSSL)

02

เลือกประเภท IP

ข้อนี้เฉพาะกรณีที่ท่านซื้อ SSL แล้วนำมาติดตั้งกับบริการ Web hosting ของ DomainHost360 เท่านั้นครับ. ท่านสามารถเลือกว่าจะซื้อหมายเลข IP แยกหรือไม่ถ้าไม่ซื้อทางเราก็จะติดตั้งบน Share IP ครับ. (ในกรณีที่ไม่ขึ้นหมายเลข IP ให้สั่งซื้อแสดงว่า IP ใน Class C นั้น ๆ เต็มครับ)

03

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลไปเรื่อย ๆ ระบบจะถามไปเรื่อย ๆ รวมถึงถ้าท่านไม่เคยสั่งซื้อมาก่อนระบบจะสมัครสมาชิกให้อัตโนมัติ (Email คือ Username ส่วน Password ท่านเลือกได้เอง) ถ้าถ้าท่านเคยสั่งซื้อแล้วระบบจะมีปุ่มให้กด Login. ทำไปจนกดปุ่ม "Complete order".

04

ชำระเงิน + แจ้งชำระเงิน

เมื่อแล้วเสร็จระบบจะสร้าง invoice ที่ระบุว่า "ยังไม่ได้ชำระเงิน" พร้อมแจ้งเลขที่บัญชี (หรือถ้าท่านเลือกชำระผ่าน PayPal ระบบจะส่งต่อไปยังเว็บไซต์ paypal.com) ให้ท่านชำระเงินตามยอดที่ระบบแจ้ง จากนั้นให้แจ้งชำระเงินโดยกดจากเมนูที่อยู่บนหัวเว็บไซต์.

ตรวจสอบชื่อโดเมน

www.
.com .net .org .biz .info .asia
.co.th .in.th .ac.th .go.th .or.th .mi.th

ตรวจสอบหลายชื่อพร้อมกัน Click here

  • .CO.TH ต้องเป็น หจก./ บจก./ บมจ. เท่านั้น
  • .AC.TH ต้องเป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาเท่านั้น
  • .GO.TH ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลเท่านั้น
  • .OR.TH ต้องเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเท่านั้น
  • .IN.TH ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

ต้องใช้เอกสารราชการประกอบ อ่านรายละเอียด

ค่าจดโดเมนเนม

 นามสกุล ดูราคาทุกนามสกุล Click here  ราคา/ 1ปี
 .COM .NET .ORG  349 - 419 THB
 .INFO .BIZ .ASIA .CC .TV  449 - 1,229 THB
.CO.TH .GO.TH .AC.TH .OR.TH 349 - 699 THB